Document

Velkommen
til oss!

Helt siden 1864 har hotellet vårt sørget for trivsel og god service med gjesten i sentrum. 

Generelle vilkår for grupper, kurs og konferanser

1. Introduksjoner
Disse generelle vilkår gjelder for Straand Hotel, heretter kalt SH. Et arrangement er definert som en bestilling av overnatting, møte/konferanse, banketter, opplevelser, aktiviteter og konferanser med eller uten måltider på SH for minst 5 rom eller 10 personer. En bekreftelse undertegnet av begge parter, eller tilsvarende, danner grunnlaget for reservasjon (heretter kalt arrangement) og regnes som den opprinnelige reservasjonen. Enhver kansellering eller reduksjoner må meldes skriftlig til hotellet og bekreftes skriftlig av hotellet for å bli vurdert som gyldig.

2. Deltagerliste/Program
Senest 3 uker før arrangementet må hotellet få den endelige deltakerlisten for det reserverte antall rom, og et program/tidsplan med angivelse av tidspunkt for måltider og andre tjenester etc.
Hvis deltakerlisten ikke er mottatt som nevnt ovenfor, vil hotellet be om dette skriftlig. Hvis deltakerlisten ikke er mottatt etter dette, kan ikke hotellet garantere tilgjengelighet for rom for deltager.

3. Avbestilling /reduksjon 

Reduksjon 1-10 deltakere 11-50 deltakere 51-100 deltakere 101-200+ deltakere
100% 14 dager 45 dager 90 dager 120 dager
50% 7 dager 20 dager 45 dager 60 dager
25% 3 dager 10 dager 20 dager 30 dager
10% 1 dag 3 dager 10 dager 15 dager
5% 1 dag 5 dager 7 dager

 All avbestilling og reduksjon må skje skriftlig. De ulike avbestillingsfristene avhenger av størrelsen på opprinnelig antall deltakere, og hvor mye du ønsker å endre.

Antallet er maksimal total nedjustering i oppgitt tidsintervall. Dvs. at hvis det tidligere er gjort nedjusteringer som overstiger den aktuelle reduksjonsprosenten kan det ikke gjøres ytterligere kostnadsfrie reduksjoner.
Ved manglende oppmøte, forsinket ankomst eller tidlig avreise vil hotellet ha rett til kompensasjon tilsvarende full pris for det bekreftede arrangement som bestilt.

4. Utbetaling av erstatning
Ved kansellering og/eller reduksjon av et arrangement på et senere tidspunkt enn angitt i punkt 3 overfor, har SH rett til kompensasjon tilsvarende den fulle verdien av den sene kansellering, inkludert moms.
SH har alltid rett til å kreve full erstatning for tjenester som ikke kan avbestilles, dvs. tjenester fra eksterne leverandører på vegne av klienten.

5. Kansellering av en arrangementsavtale
SH forbeholder seg retten til å kansellere en arrangementsavtale dersom en del av, eller hele arrangementet er videresolgt til en tredje part uten forhåndssamtykke fra SH, eller hvis arrangementet videreselges til en pris som er høyere enn den prisen som er angitt på bekreftelsen, med mindre det er solgt som del av en pakke.
En slik kansellering vil ikke medføre noen forpliktelser for hotellet.

6. Forhåndsbetaling/depositum/faktura
I tilfelle avtalen inkluderer en forskuddsbetalingsklausul, er et beløp tilsvarende 50% av bekreftet arrangement underlagt betalings senest 30 dager før ankomstdagen. Det resterende er underlagt betaling senest 7 dager før ankomstdagen. Forskuddsbetaling blir trukket fra sluttfakturaen og vil bli inkludert i beregningen av avbestillingsgebyr som angitt i punkt 3.
Et depositum som ikke er betalt innen de avtalte vilkårene for betaling vil bli betraktet som en kansellering av arrangementet. Ved fakturering, forfaller beløpet til betaling 10 dager fra fakturadato. Et fakturagebyr belastes. Sen betaling vil være gjenstand for 1,5% rente per dagens måned, pluss et administrasjonsgebyr.

7. Forbehold om prisjustering
SH forbeholder seg retten til å justere prisene i tilfelle endringer i merverdiavgift og andre skatter/avgifter, eller i tilfelle av force majeure som er utenfor SH sin kontroll. SH må informere kunden om eventuell økning i slike kostnader umiddelbart.
Satsene justeres en gang årlig, pr. 1. januar dersom ikke annet er angitt i bekreftelsen; satsene for gjeldende år er oppgitt i bekreftelsen. En prisøkning på 3-5 % per år bør forventes.

8. Force Majeure
Ingen part skal være ansvarlig for eventuelle mislighold eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser under denne avtalen (i) hvis og i den utstrekning at feilen eller forsinkelsen er forårsaket, direkte eller indirekte, ved brann, flom, naturelementer, lockouts, blokade, krigshandlinger, terrorisme eller sivil uro eller annen lignende ekstraordinær begivenhet utenfor en rimelig kontroll for partene og (i) forutsatt at misligholdte part er uten skyld og feilen eller forsinkelsen ikke kunne ha vært forhindret ved rimelige forholdsregler.

9. Ansvar for skade/eiendeler
SH er ikke ansvarlig for eiendeler brakt til hotellet. Dersom eiendelene er av spesiell verdi, må hotellet være informert dit hen.
Hotellet er kun ansvarlig for det fulle tap i tilfeller hvor hotellet har påtatt slikt ansvar for verdifull eiendel skriftlig.

10. Tvister
Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av denne avtalen vil bli avgjort ved norsk domstol.